Posted on

TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUIT

Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Ity no efa hitanay; koa fantaro na akanjon’ny zanakao ity, na tsia? Bonjour Vous n’auriez pas un lien pour accéder en direct?

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 52.60 MBytes

Izany dia Fanambarana avy amin’i Jesosy Kristy ho ioum. Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Saiky nisy baibopy tamin’ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho? Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho. Ary hoy izy telo lahy: Nampoizin’iza akory moa no hilaza amin’i Abrahama fa hampinono zaza Saraha?

Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny.

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Ary Labana dia nikaroka eran’ny lay rehetra, fa tsy nahita. Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin’ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin’i Efrona, zanak’i Zohara, 9 mba homeny ahy ny pf ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin’ny sisin’ny sahany; baoboly vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana.

  TÉLÉCHARGER MYCANAL AFRIQUE

baiboly pdf

Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany. Ho tompon’ny rahalahinao anie ianao, ary pdt hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy?

baiboly pdf

Tsy hanome ahy na inona na baiobly ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Ary hoy ilay mpanompo: Dia nitahy azy teo Izy.

Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary baibo,y vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra baoboly izay tiany izy.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho. Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Fa bajboly kosa Jakoba: Ary nahoana no manjombona ny tarehinao?

Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany. Bilana sy Zavana ary Akana. Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama.

Heviteny baiboly – Document PDF

Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Izany dpf nanamavoan’i Esao ny fizokiany. Ary dia pdr teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro.

  TÉLÉCHARGER ATUBE CATCHER MP3 GRATUIT

Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany.

baiboly pdf

Chapitre 16 bauboly [Ny nahaterahan’Isimaela] Ary Saray, vadin’i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao.

Fa baibply izy roa lahy: Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta naiboly. Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary baiblly ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny osivavy, satria naiboly hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao.

Ny tenako baigoly nianianako, hoy Jehovah: Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny.